بیماری های پوست و مو

بیماری های پوستی شرایطی هستند که پوست شما را تحت تاثیر قرار می دهند. این بیماری ها ممکن است باعث بثورات، التهاب، خارش یا سایر تغییرات پوستی شوند. برخی از بیماری های پوستی ممکن است ژنتیکی باشند، در حالی که عوامل سبک زندگی ممکن است باعث برخی دیگر شوند. درمان بیماری های پوستی ممکن است شامل داروها، کرم ها یا پمادها یا تغییر شیوه زندگی باشد.